Làm cách nào để chứng tỏ rằng tôi là người khuyết tật?

Bạn cần cung cấp hồ sơ y tế cho thấy bạn bị suy giảm hoặc khuyết tật nghiêm trọng làm hạn chế khả năng lao động của bạn. Sở An sinh Xã hội sử dụng một tiêu chuẩn khác cho người lớn và trẻ em. Nếu bạn không có bác sĩ, Sở An sinh Xã hội có thể gửi bạn đến bác sĩ của họ để khám tư vấn. Sở An sinh Xã hội sử dụng danh sách hoặc định nghĩa về khuyết tật để xác định xem bạn có bị khuyết tật hay không.  

 

Danh sách người lớn

Danh sách trẻ em  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.