Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) là gì?

Chương trình Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng cho người lớn và trẻ em khuyết tật hoặc mù thu nhập và tài nguyên dưới các giới hạn tài chính cụ thể. Các khoản thanh toán SSI cũng được thực hiện cho những người từ 65 tuổi trở lên không bị khuyết tật đáp ứng đủ điều kiện tài chính.

 

SSI là một chương trình dựa trên nhu cầu. Bạn phải có thu nhập thấp và bị khuyết tật để đủ điều kiện. Nếu bạn đã làm việc trước khi bị khuyết tật, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các quyền lợi An sinh Xã hội khác như Bảo hiểm An sinh Xã hội dành cho Người khuyết tật.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.