Tôi có thể làm việc và giữ SSI của mình không?

Có, nếu bạn không kiếm được quá nhiều tiền. Bạn phải báo cáo bất kỳ thu nhập nào, kể cả thu nhập làm việc, mà bạn nhận được. Bạn cần phải báo cáo hàng tháng để Sở An sinh Xã hội có thể điều chỉnh việc kiểm tra SSI của bạn.  

 

Có các quy tắc khác nhau cho những người nhận phúc lợi SSI và SSDI. Tham khảo Sổ đỏ An sinh Xã hội để có thông tin cập nhật nhất.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.