Nếu tôi không đồng ý với Sở An sinh Xã hội và cần nộp đơn kháng cáo thì sao?

Bạn luôn phải nộp đơn kháng cáo càng sớm càng tốt. Nếu bạn chờ đợi, bạn có thể bỏ lỡ các lợi ích tiếp tục. Bạn phải nộp đơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của mình trừ khi có lý do chính đáng cho việc nộp hồ sơ trễ hạn.  

 

Trong hầu hết các trường hợp An sinh xã hội, có bốn cấp độ kháng cáo:

  • xem xét lại
  • một phiên điều trần trước một thẩm phán luật hành chính (ALJ)
  • một cuộc xem xét của hội đồng kháng nghị
  • một cuộc xem xét tại tòa án liên bang

 

LSNC không hỗ trợ các đơn xin phúc lợi ban đầu và bất kỳ việc từ chối đơn xin trợ cấp khuyết tật nào liên quan. LSNC có thể hỗ trợ các vấn đề sau khi được hưởng quyền lợi, nghĩa là bạn đã được hưởng các quyền lợi và bây giờ Sở An sinh Xã hội thông báo rằng bạn không còn bị tàn tật hoặc có bất kỳ khoản thanh toán quá mức nào.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.