Tôi có thể làm việc và giữ SSDI của mình không?

Đúng. Những người có SSDI có thể làm việc và kiểm tra SSDI đầy đủ của họ nếu họ ở dưới hoạt động hữu ích đáng kể. Các quy tắc làm việc của SSDI rất phức tạp nhưng chúng cho phép bạn thử làm việc trước khi quyết định rằng bạn không còn bị vô hiệu hóa nữa. Mọi người trên SSDI có thể kiểm tra khả năng làm việc của họ với thời gian thử việc trước khi chúng chuyển sang tiêu chuẩn hoạt động hữu ích đáng kể. Tham khảo Sổ đỏ An sinh Xã hội để biết thêm thông tin về cách làm việc trong khi hưởng lợi ích SSDI, thời gian làm việc thử nghiệm và hoạt động hữu ích đáng kể,

 

Có các quy tắc khác nhau cho những người nhận phúc lợi SSI và SSDI. Tham khảo Sổ đỏ An sinh Xã hội để có thông tin cập nhật nhất. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.