Làm cách nào để xác minh công việc của tôi để nhận được các lợi ích liên quan đến đại dịch?

Trong thời gian xảy ra đại dịch, EDD đã trợ cấp cho nhân viên và những cá nhân tự kinh doanh bị mất việc làm do đại dịch. EDD đã gửi thông báo yêu cầu những người đó xác minh việc làm trước đại dịch của họ để đảm bảo rằng EDD chỉ trả trợ cấp cho những người đủ điều kiện. Bạn phải đáp ứng yêu cầu của EDD nếu không bạn có thể bị tính phí thanh toán vượt mức. 

 

Xin vui lòng xem của chúng tôi bảng thông tin hữu ích chi tiết các tài liệu có thể xác minh việc làm. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.