Tôi có đủ điều kiện để nhận trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp không?

Người bị mất việc làm có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cục Phát triển Việc làm (EDD) quản lý chương trình bảo hiểm thất nghiệp. Dưới đây là một số tình huống mà bạn có thể bị thất nghiệp:

  • Chủ nhân của bạn đã sa thải bạn
  • Chủ nhân của bạn đã sa thải bạn
  • Bạn không thể làm việc do thảm họa
  • Bạn bỏ việc nhưng có lý do "chính đáng" và nỗ lực hợp lý để giữ công việc của mình

Bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp Trực tuyến

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.