Tôi đã phải nghỉ việc vì khuyết tật hoặc để chăm sóc gia đình. Tôi có thể bị thất nghiệp không?

Chắc là không. Nếu bạn bị thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn, bạn có thể nộp đơn xin Bảo hiểm Khuyết tật Tiểu bang và / hoặc các quyền lợi An sinh Xã hội. Để đủ điều kiện nhận quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp, bạn phải chứng nhận rằng bạn "có thể và sẵn sàng làm việc". Nếu bạn đang chăm sóc một thành viên gia đình bị ốm, bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Nghỉ phép tại Gia đình Có trả tiền. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình này trên Trang web của EDD

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.