Phúc lợi để làm việc: Cách thức hoạt động

Phúc lợi để làm việc là gì?

 • Người lớn ở CalWORKs phải thực hiện “các hoạt động lao động” để được hỗ trợ tiền mặt. Đây được gọi là “Phúc lợi để làm việc” (WTW). Trừ khi bạn có “quyền miễn trừ” (miễn bạn đi làm), một người lớn được hỗ trợ phải làm 30 giờ mỗi tuần (20 giờ nếu bạn có con dưới 6 tuổi); hai cha mẹ phải làm 35 giờ mỗi tuần.
 • Bạn có thể được đào tạo và nhận các dịch vụ để giúp bạn kiếm đủ tiền để nhận được phúc lợi.

Định hướng và Thẩm định

WTW “định hướng” cho bạn biết về các quy tắc. Quận tiếp theo thực hiện một 
"Thẩm định" để xem:

 • Nếu bạn nên được miễn từ Phúc lợi để Làm việc.
 • Hỏi xem bạn có cần các dịch vụ như giữ trẻ và chuyên chở để thực hiện chương trình làm việc hay không.

Việc thẩm định thường đồng thời với việc định hướng. Việc thẩm định được thực hiện bằng một chương trình máy tính gọi là OCAT. Việc thẩm định có thể sẽ mất 3-4 giờ. Việc thẩm định không bao gồm sàng lọc các khuyết tật học tập. Hãy nói với quận nếu bạn muốn được kiểm tra các khuyết tật về khả năng học tập.

Tìm kiếm việc làm

 • Sau khi thẩm định, bạn sẽ được đưa đi tìm việc trong tối đa bốn tuần.
 • Bạn không phải thực hiện tìm kiếm việc làm nếu nó mâu thuẫn với công việc của bạn hoặc việc đi học được quận chấp thuận.
 • Bạn có thể yêu cầu bỏ qua tìm kiếm việc làm nếu nó không hữu ích cho bạn. Yêu cầu xem chính sách của quận về điều này.
 • Quận có thể thực hiện tìm kiếm việc làm dài hơn hoặc ngắn hơn 4 tuần. Hãy hỏi nhân viên của bạn nếu bạn muốn điều này.
 • Nếu quận không cho phép bạn rút ngắn hoặc bỏ qua tìm kiếm việc làm, hãy yêu cầu một buổi điều trần công bằng để xem xét quyết định của quận!

Đánh giá

Tiếp theo, quận sẽ thực hiện “đánh giá” về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn. Nó sử dụng thông tin này để lập kế hoạch Phúc lợi cho Nơi làm việc của bạn.

Nếu quận cho rằng bạn bị suy giảm khả năng học tập, thể chất hoặc tinh thần, hoặc nếu bạn yêu cầu xem xét lại tình trạng khuyết tật, quận phải giới thiệu bạn đến một bác sĩ chuyên khoa. Chuyên gia sẽ cố gắng tìm hiểu xem bạn có tình trạng nào khiến bạn không thể thực hiện chương trình WTW hay không hoặc nếu có các dịch vụ có thể giúp bạn.

Kế hoạch Phúc lợi để Làm việc

Kế hoạch Phúc lợi để Làm việc liệt kê những gì bạn sẽ làm để có được các kỹ năng cần thiết để đi từ phúc lợi đến nơi làm việc. Bạn và quận phải cùng nhau phát triển kế hoạch. Chương trình cũng liệt kê các dịch vụ bạn sẽ nhận được để thực hiện kế hoạch của mình. (Xem tờ thông tin “Dịch vụ hỗ trợ” để biết thêm chi tiết.)

Không đồng ý với kế hoạch Đánh giá?

Yêu cầu bằng văn bản để được “Đánh giá của bên thứ ba”. Một người "không thuộc quận", một người không làm việc cho quận, sẽ xem xét các nhu cầu của bạn và lập một kế hoạch. Yêu cầu một buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang nếu bạn không đạt được những gì bạn muốn.

Thẩm định lại

Đã hoàn thành kế hoạch phúc lợi cho công việc của bạn, nhưng không có một công việc 20-30-35 giờ? Quận sẽ thực hiện "đánh giá lại" các kỹ năng và nhu cầu của bạn. Nếu cần, bạn nên tham gia các hoạt động công việc nhiều hơn.

Lên một kế hoạch tốt…

 • Hỏi câu hỏi. Đàm phán các điều khoản của kế hoạch.
 • Mang theo một người bạn hoặc người ủng hộ để giúp bạn xem xét hợp đồng.
 • Đừng đồng ý với một kế hoạch mà bạn biết rằng bạn sẽ không thể thực hiện được.
 • Nếu kế hoạch của bạn không tốt…
 • Bạn có ba ngày làm việc để yêu cầu thay đổi. Gọi ngay, và theo dõi bằng văn bản!
 • Bạn có 30 ngày kể từ ngày bắt đầu kế hoạch của mình để yêu cầu một nhiệm vụ mới.
 • Yêu cầu một kế hoạch mới nếu tình hình của bạn thay đổi khiến bạn không thể thực hiện kế hoạch của mình.
 • Nếu Quận không thay đổi kế hoạch của bạn, hãy yêu cầu Bên thứ ba Đánh giá. Một người không thuộc quận sẽ xem xét đánh giá và kế hoạch của bạn.

Thời gian phục vụ cộng đồng

Bạn không nhận được các kỹ năng hữu ích từ công việc không được trả lương của mình? Yêu cầu một nhiệm vụ mới hoặc thử thách kế hoạch của bạn.

Phiên bản PDF của tờ thông tin này - Phúc lợi để làm việc: Cách thức hoạt động

Nếu bạn cần trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ Dịch vụ pháp lý của Bắc California.