Bạn có cần giúp đỡ để phục hồi sau thảm họa không?

LSNC cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bao gồm hỏa hoạn, động đất và lũ lụt. Chúng tôi có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến thảm họa bao gồm các yêu cầu của FEMA và SBA, yêu cầu bảo hiểm, quyền của người thuê nhà, các biện pháp khắc phục hậu quả của chủ nhà, khả năng đủ điều kiện nhận các phúc lợi liên bang, tiểu bang và địa phương, và các vấn đề khác. Nếu bạn có câu hỏi pháp lý do hậu quả của thiên tai, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương của bạn để được hỗ trợ.

Tổ chức từ thiện Công giáo được tài trợ để cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp thiên tai cho những người sống sót sau vụ cháy rừng ở California năm 2020. Vui lòng gọi 833-775-3267 để được hỗ trợ miễn phí với các nỗ lực phục hồi lâu dài.  Tổ chức từ thiện Công giáo Tờ rơi quản lý trường hợp thiên tai

Tài Nguyên Bổ Sung

Vui lòng truy cập vào Hợp tác Hỗ trợ Pháp lý Thảm họa để biết thông tin cụ thể về cách chuẩn bị cho thảm họa hoặc thông tin và tài nguyên thiên tai chung.  

Mô hình Hội Chữ thập đỏ Mỹ cung cấp hỗ trợ thiên tai khẩn cấp - thực phẩm, nơi ở tạm thời, và các hỗ trợ khác.

FEMA - Nộp đơn Khiếu nại Cá nhân. FEMA có thể cung cấp hỗ trợ phục hồi tức thì và lâu dài cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Nếu một khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, FEMA thường thành lập Trung tâm Hỗ trợ Địa phương (LAC) hoặc Trung tâm Cứu trợ Thiên tai (DRC) để cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ sau thiên tai trực tiếp.

Các khoản cho vay của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). SBA có thể bảo hiểm cho những tổn thất không được FEMA hoặc các chương trình khác đài thọ.