Hồ sơ hình sự, xóa án tích, bảng trong sạch, phân biệt đối xử về nhà ở