Fui afectado por un desastre natural. ¿Tôi pueden ayudar?

LSNC brinda ayuda hợp pháp miễn phí với một cá nhân và gia đình của bajos ingresos ảnh hưởng đến thiên tai, bao gồm cả sự bùng nổ, terremotos và inundaciones. Bạn có thể gặp vấn đề với các mối quan hệ với những người bị thiệt hại, bao gồm cả việc thu hồi FEMA và SBA, thu hồi quyền lợi của chính phủ, yêu cầu bồi thường, biện pháp khắc phục cho các chủ sở hữu sinh hoạt, uy tín cho các lợi ích của liên bang, bất động sản và địa phương, và còn nhiều điều nữa.

Nếu điều kiện tiên quyết là hợp pháp vì kết quả của một thảm họa tự nhiên, sẽ có lỗi hàng hóa cho người nhận theo số 1-800-660-3458 hoặc gửi email đến địa chỉ emailthảm họ[email protected]

No guy en compartir el volante sobre desastres de LSNC (en inglés y español) con las personas afectadas.

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.