Có lệ phí nộp đơn không?

Bạn sẽ phải nộp khoản thanh toán $435* cho tòa án trừ khi bạn đủ điều kiện để được miễn lệ phí. Xem nếu bạn đủ điều kiện cho một Miễn lệ phí bằng cách điền vào một ứng dụng để được bao gồm trong đơn bảo lãnh của bạn. Bạn cũng cần điền vào gọi món

 

* kể từ tháng 2021 năm XNUMX

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.