Đánh dấu giới tính phi nhị phân, thay đổi tên, quy trình tòa án