Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS) là gì?

IHSS là một chương trình cung cấp hỗ trợ tại nhà cho những người già, người mù và khuyết tật đủ điều kiện như một biện pháp thay thế cho dịch vụ chăm sóc ngoài nhà và cho phép người nhận được an toàn trong nhà riêng của họ.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.