Điều gì xảy ra khi tôi nộp đơn IHSS?

Quận sẽ đến nhà bạn để đánh giá. Bạn cũng sẽ cần phải nhờ bác sĩ điền vào các mẫu đơn. Bạn có thể yêu cầu bác sĩ của bạn làm các mẫu đơn hoặc bạn có thể để quận yêu cầu bác sĩ của bạn cung cấp các mẫu đơn. 

 

Quận sẽ gửi cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện hay không và bạn sẽ nhận được bao nhiêu giờ dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với quyết định của quận, bạn có thể kháng cáo.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.