Tôi không đồng ý với số giờ họ cho tôi. Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể phản đối tổng số giờ hoặc bất kỳ sự giảm số giờ nào bằng cách nộp đơn kháng cáo. Bạn có thể tìm thấy thông tin về kháng nghị ở mặt sau của thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo, bạn có thể hoàn thành việc này đơn kháng cáo

 

Để biết thêm thông tin về cách chuẩn bị cho phiên điều trần, tải xuống hoặc xem tờ thông tin này

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.