Tôi không đồng ý với số giờ họ cho tôi. Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể phản đối tổng số giờ hoặc bất kỳ sự giảm số giờ nào bằng cách nộp đơn kháng cáo. Bạn có thể tìm thấy thông tin về kháng nghị ở mặt sau của thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo, bạn có thể hoàn thành việc này đơn kháng cáo.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.