Tôi có thể nhận IHSS không?

Những người khuyết tật và có thu nhập thấp hơn, những người cần được giúp đỡ để tiếp tục sống trong nhà của họ.  

 

Tiêu chí đủ điều kiện cho tất cả người nộp đơn và người nhận IHSS:

  • Thực tế bạn phải cư trú tại Hoa Kỳ. 
  • Bạn cũng phải là cư dân California.
  • Bạn phải có quyết định về tính đủ điều kiện tham gia Medi-Cal.
  • Bạn phải sống ở nhà hoặc nơi ở do bạn chọn (bệnh viện chăm sóc cấp tính, cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc cộng đồng được cấp phép không được coi là "nhà riêng"). Nếu bạn không có nhà ở, nơi tạm trú cho người vô gia cư hoặc bất kỳ nơi nào mà bạn có thể nhận được các dịch vụ được ủy quyền một cách an toàn đều được tính. 
  • Bạn phải gửi một mẫu Giấy chứng nhận Chăm sóc Sức khỏe đã được điền đầy đủ thông tin.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.