Nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ của bạn

Nếu bạn nói tiếng Anh không tốt, bạn có quyền được quận giúp đỡ bằng ngôn ngữ chính của bạn

  • BẠN có thể nói ngôn ngữ bạn cần. Quận phải cho phép bạn nhận các dịch vụ bằng ngôn ngữ bạn cần sử dụng. Yêu cầu ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất để nói và đọc.
    • Hãy cẩn thận! Nếu bạn chọn tiếng Anh cho thông tin bằng văn bản của mình, quận sẽ nghĩ rằng bạn hiểu tiếng Anh tốt hoặc bạn có thông dịch viên đủ tiêu chuẩn của riêng mình. Sử dụng thông dịch viên của riêng bạn có thể có nghĩa là không nhận được thông tin đầy đủ hoặc chính xác hoặc nhận bản dịch muộn. Bạn có thể mất quyền của mình!
  • BẠN có quyền có thông dịch viên miễn phí. Nếu bạn yêu cầu một thông dịch viên, quận phải cung cấp cho bạn một thông dịch viên. Họ sẽ không tính phí bạn hoặc yêu cầu bạn mang theo thông dịch viên của riêng mình. Thông dịch viên mà quận cung cấp phải có khả năng nói tốt cả tiếng Anh và ngôn ngữ của bạn. Thông dịch viên phải giữ bí mật thông tin của bạn mà họ phiên dịch. Yêu cầu thông dịch viên khác nếu có vấn đề với thông dịch viên.
  • BẠN có quyền viết tài liệu bằng ngôn ngữ của bạn. Nếu tiểu bang đã dịch thông tin bạn cần, quận phải cung cấp cho bạn bản dịch bằng văn bản. Có bao nhiêu người trong quận của bạn nói ngôn ngữ đó không quan trọng.
    • Đôi khi nhà nước không dịch tài liệu sang ngôn ngữ của bạn. Trong trường hợp đó, quận phải giải thích thông tin cho bạn. Hãy cho quận hạt biết nếu bạn cần giải thích bằng miệng về tài liệu vì vấn đề đọc.

Điều gì xảy ra nếu tôi gặp vấn đề khi nhận các dịch vụ ngôn ngữ?

  • Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu thông dịch viên hoặc các bản dịch.
  • Nếu quận từ chối cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ bạn cần, quận có thể phân biệt đối xử với bạn. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử. Điều này giúp quận tuân theo luật. Nó không phải là điều xấu để bạn phàn nàn. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên quận. Gọi số điện thoại miễn phí: (866) 741-6241 hoặc (800) 735-2929 (Dịch vụ Chuyển tiếp California).
  • Gọi cho văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương của bạn để được giúp đỡ.

Biểu mẫu PDF - Yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ

Phiên bản PDF của tờ thông tin này - Nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ của bạn

Nếu bạn cần trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ Dịch vụ pháp lý của Bắc California.