COVID-19 ảnh hưởng đến GA / GR của tôi như thế nào?

Các hạt vẫn đưa ra các quy tắc riêng về các chương trình GA / GR của họ. Bạn nên có "lý do chính đáng" do COVID-19 không tuân thủ các yêu cầu tìm kiếm việc làm hoặc liên quan đến công việc nếu bạn được coi là có thể tuyển dụng. Nếu quận không có tìm kiếm việc làm hoặc đào tạo việc làm, bạn sẽ không bị giới hạn trong ba tháng GA / GR cho đến khi quận bắt đầu có hoạt động tìm kiếm việc làm hoặc đào tạo việc làm trở lại. 

 

Quận cũng nên cho phép bạn nộp đơn trực tuyến hoặc qua điện thoại để tránh tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt nếu bạn không thể đến văn phòng quận vì bạn bị ốm, bị cách ly, dễ bị COVID-19 hoặc có một khuyết tật khác khiến bạn không thể đến văn phòng bộ phận phúc lợi.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.