Giáo dục đặc biệt là gì?

Giáo dục đặc biệt là hệ thống giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật. Chương trình giáo dục này là miễn phí và có thể được giảng dạy trong một lớp học giáo dục phổ thông hoặc một lớp học riêng biệt cho tất cả hoặc một phần trong ngày. Luật California định nghĩa giáo dục đặc biệt là chương trình hướng dẫn được thiết kế đặc biệt, miễn phí cho phụ huynh, để đáp ứng các nhu cầu riêng của trẻ khuyết tật. Hướng dẫn cũng có thể được cung cấp tại nhà, trong bệnh viện và viện, và các cơ sở khác. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về giáo dục thể chất.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.