Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của khu học chánh thì sao?

Bạn có thể yêu cầu khu học chánh trả tiền cho một đánh giá giáo dục độc lập (IEE). Bạn nên gửi yêu cầu bằng văn bản và nêu rõ rằng bạn không đồng ý với đánh giá. Bạn không bắt buộc phải giải thích lý do tại sao bạn không đồng ý. Khu học chánh phải trả tiền cho IEE, hoặc thông báo cho bạn bằng văn bản lý do tại sao họ sẽ không trả tiền cho IEE và nộp đơn cho một phiên điều trần đúng thủ tục với Văn phòng Điều trần Hành chính của tiểu bang. Nếu khu học chánh nộp đơn cho một buổi điều trần đúng thủ tục, một thẩm phán luật hành chính trung lập của bên thứ ba sẽ đưa ra quyết định về việc liệu khu học có phải trả tiền cho IEE hay không. Khu học chánh phải chứng minh rằng việc đánh giá là tuân thủ pháp luật.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.