Điều gì xảy ra sau khi con tôi được giới thiệu để đánh giá?

Khu học chánh có 15 ngày kể từ ngày bạn gửi đơn yêu cầu đánh giá để cung cấp cho bạn một kế hoạch đánh giá cho con bạn. Nếu bạn đưa ra yêu cầu 10 ngày hoặc ít hơn kể từ ngày kết thúc năm học, khu học chánh phải xây dựng kế hoạch đánh giá trong vòng 10 ngày sau khi trường bắt đầu năm học tiếp theo. Bạn có 15 ngày để ký vào kế hoạch đánh giá và gửi lại cho khu học chánh. Khu học chánh có thể không thực hiện đánh giá ban đầu về con bạn mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của bạn trừ khi khu học chánh thắng một buổi điều trần yêu cầu con bạn phải được đánh giá. 

 

Sau khi bạn nộp kế hoạch đánh giá, khu học chánh có 60 ngày để hoàn thành việc đánh giá và tổ chức một cuộc họp để xác định xem con bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt hay không (không bao gồm những ngày nghỉ học vượt quá năm ngày). Nếu bạn nộp kế hoạch đánh giá đã ký trước 30 ngày hoặc ít hơn trước khi kết thúc năm học, khu học chánh phải tổ chức một cuộc họp để xác định đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học tiếp theo.

 

Nhà trường sẽ đánh giá con bạn trong các lĩnh vực nghi ngờ khuyết tật. Ví dụ, nếu bạn lo lắng về kỹ năng nói của con bạn, nhà trường sẽ tổ chức các bài kiểm tra để xác định xem con bạn có bị khiếm khuyết về khả năng nói và ngôn ngữ hay không. Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của con bạn không phải là tiếng Anh, con bạn phải được đánh giá bằng ngôn ngữ chính của chúng.

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.