Sự khác biệt giữa IEP và Kế hoạch 504 là gì?

Kế hoạch 504 là một kế hoạch về cách khu học chánh sẽ cung cấp cho trẻ khuyết tật một “Giáo dục Công lập Thích hợp Miễn phí” để đảm bảo trẻ có quyền tiếp cận môi trường học tập giống như các bạn không bị khuyết tật. IEP là một kế hoạch về cách học khu sẽ cung cấp cho trẻ khuyết tật một “Giáo dục Công lập Thích hợp Miễn phí” để đảm bảo trẻ có thể đạt được tiến bộ giáo dục có ý nghĩa.

 

Kế hoạch 504 bao gồm tất cả học sinh khuyết tật làm suy yếu một hoạt động chính trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ trong lớp học giáo dục phổ thông. IEP dành cho trẻ em có một hoặc nhiều hơn trong số 13 khuyết tật cụ thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ và/hoặc khả năng học tập và hưởng lợi từ chương trình giáo dục của trẻ.

 

Trẻ em có IEP có các biện pháp bảo vệ bổ sung theo thủ tục nếu chúng phải đối mặt với kỷ luật của trường. Hai kế hoạch cũng khác nhau về cách giải quyết tranh chấp; Các kế hoạch 504 yêu cầu các trường tổ chức một buổi điều trần công bằng cho những phụ huynh có khiếu nại, trong khi các tranh chấp về IEP thường được giải quyết thông qua một buổi điều trần theo đúng thủ tục.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.