Sự khác biệt giữa IEP và Kế hoạch 504 là gì?

Kế hoạch 504 là một kế hoạch về việc học khu sẽ cung cấp cho trẻ khuyết tật một chương trình “Giáo dục Công lập Thích hợp Miễn phí” như thế nào để đảm bảo đứa trẻ được tiếp cận với môi trường học tập như các bạn bè không khiếm khuyết của chúng. IEP là một kế hoạch về việc học khu sẽ cung cấp cho trẻ khuyết tật một chương trình “Giáo dục Công lập Thích hợp Miễn phí” như thế nào để đảm bảo đứa trẻ có thể đạt được tiến bộ giáo dục có ý nghĩa. Kế hoạch 504 bao gồm tất cả các học sinh khuyết tật làm suy giảm hoạt động sống quan trọng có thể cản trở khả năng học tập của trẻ trong lớp học giáo dục phổ thông. IEP dành cho trẻ em bị một hoặc nhiều hơn 13 khuyết tật cụ thể ảnh hưởng đến kết quả giáo dục của trẻ và / hoặc khả năng học tập và hưởng lợi của trẻ từ chương trình giáo dục. Trẻ em có IEP có các biện pháp bảo vệ bổ sung về thủ tục nếu chúng đang phải đối mặt với kỷ luật của nhà trường. Hai kế hoạch cũng khác nhau về cách giải quyết tranh chấp; Các Kế hoạch 504 yêu cầu các trường tổ chức một buổi điều trần khách quan cho những phụ huynh có khiếu nại, trong khi các tranh chấp IEP thường được giải quyết thông qua một buổi điều trần đúng thủ tục.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.