Con tôi đang gặp khó khăn ở trường. Làm cách nào để học khu đánh giá con tôi?

Mỗi khu học chánh được yêu cầu xác định, định vị và đánh giá những trẻ em có thể cần được giáo dục đặc biệt. Giới thiệu để đánh giá ban đầu có thể được thực hiện bởi giáo viên, phụ huynh, cơ quan và các chuyên gia thích hợp, như bác sĩ. Nếu bạn thay mặt con mình đưa ra yêu cầu này, bạn nên gửi cho hiệu trưởng trường một bản yêu cầu đánh giá có ngày tháng, bằng văn bản mô tả những khó khăn ở trường của con bạn. Đảm bảo rằng bạn giữ một bản sao cho hồ sơ của mình. Bạn có thể tải xuống mẫu thư yêu cầu đánh giá của chúng tôi.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.