Con tôi đang gặp khó khăn ở trường. Làm cách nào để học khu đánh giá con tôi?

Mỗi khu học chánh được yêu cầu xác định, xác định vị trí và đánh giá những trẻ em có thể cần giáo dục đặc biệt. Giáo viên, phụ huynh, cơ quan và các chuyên gia thích hợp, chẳng hạn như bác sĩ, có thể giới thiệu đánh giá ban đầu. Nếu bạn thay mặt con mình đưa ra yêu cầu, bạn nên nộp cho hiệu trưởng một yêu cầu đánh giá bằng văn bản có ghi ngày tháng, trong đó mô tả những khó khăn ở trường học của con bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ một bản sao cho hồ sơ của bạn.

 

Bạn có thể tải xuống một bưc thư mâu yêu cầu giám định.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.