Quận có nới lỏng các quy tắc của mình trong COVID không?

Đúng. Dưới đây là một số thay đổi giúp bạn dễ dàng nhận và giữ lợi ích của mình hơn: 

  • CalWORKs: Quận có thể từ bỏ các quy tắc liên quan đến trợ giúp người vô gia cư, bao gồm cấp nhiều hơn một lần trong khoảng thời gian mười hai tháng.
  • CalWORK:  Đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán chuyển hướng ngay cả khi một thành viên trong gia đình đã "hết thời gian chờ"
  • CalWORKs và CalFresh: Các hạt có thể nới lỏng các yêu cầu nộp đơn nhất định, bao gồm yêu cầu bằng chứng về nơi cư trú, giấy tờ tùy thân và cho phép bạn ước tính thu nhập của mình một cách hợp lý. 
  • Phúc lợi để làm việc: Các hạt có thể từ bỏ các yêu cầu nếu bạn không thể đáp ứng số giờ của mình do trường hợp khẩn cấp COVID-19.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.