Quyền lợi của tôi có thay đổi vì COVID-19 không?

Đúng. Lợi ích của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ nhận được một số tiền bổ sung vì COVID. Các quyền lợi bổ sung của bạn do COVID-19 có thể xuất hiện trên thẻ EBT của bạn vào thời điểm khác với các quyền lợi thông thường của bạn. Tiểu bang sẽ quyết định mỗi tháng nếu quyền lợi bổ sung này sẽ tiếp tục.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.