CalFresh

Quyền lợi của tôi có thay đổi vì COVID-19 không?

Đúng. Lợi ích của bạn có thể sẽ tăng lên. Nếu bạn chưa nhận được lượng CalFresh tối đa cho quy mô hộ gia đình của mình, bạn sẽ nhận được một số tiền bổ sung để bạn nhận được ít nhất là số tiền phúc lợi tối đa. Nếu bạn có con đang nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá từ trường học của chúng, bạn sẽ nhận được một khoản trợ cấp CalFresh bổ sung để bù đắp phần mất mát của những bữa ăn đó.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.